วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางจากสระคึกฤทธิ์-นานางดวงจันทร์ กาละทอน) บ้านเขวา ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานางไพวัลย์ สัจจาสังข์) บ้านหามแห ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายวิมาน ทองพิมพ์) บ้านเก่าน้อย ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางบ้านโนนงิ้วไปบ้านฉนวนช่วงที่ชำรุด) บ้านโนนงิ้ว ม.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางคลอง ๘ ต่อจากถนนเดิม) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายวีระ หล้าจันทรา - นานายสมบูรณ์ พนมพรม) บ้านโนนกอก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายอุดม หลงนาม) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง