วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเย็บปก เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเดิ่นเสาเล้า บ้านเขวา หมู่ที่ 5 กว้าง 40 เมตร และ 60 เมตร ยาว 280 และ 230 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,500 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสือกินวัว บ้านเขวา หมู่ที่ 5 กว้าง 8 เมตร ยาว 1,916 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,597 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่รถ แห่ศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสาวบ้านแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง