วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนในการบริการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ณ วัดฉิมพลีวนาราม บ้านโนนงิ้ว ม.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบ้านบัว ครั้งแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ขนมไว้รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบ้านบัว ครั้งแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑.๔ x๒.๙๓ ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้ายจุดบริการประชาชนช่วงเทศกลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อสายยางรถน้ำต้นไม้ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ๔ หุน ยาว ๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง