วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นงานพระไกรสิงหนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๓๒๖๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๗๒๓๓ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมารื้อถอนหลังคาโรงปุ๋ยชีวภาพที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๗ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง