วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซีพียูคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายสงวน มัดหา) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นหลังโรงสีนายประถม มิรินทร์) บ้านบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางเลียบลำห้วยขัวสูงจากนานายโย สวัสดิ์ศรี - นานางเสาพนมพรม) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางไปสำนักสงฆ์ภูกระแต เริ่มจากหินดาดถึงสำนักสงฆ์) บ้านหามแห หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายสำรอง กอบัว) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายราชัน สมเพ็ชร) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนน (ทางเข้าลำห้วยน้อย) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายดินพร้อมวางท่อ คสล.(ลำห้วยเม่า จุดที่ ๒ บริเวณนานายสมาน คำโนนกอก) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง