ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา   ๙                                             วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐

                  


ไฟล์ 1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top