โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3


เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 19.00 น. นำโดยนายฉลอง สมสิรินวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่

กิจกรรม : ลงพื้นที่ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านเก่าน้อย

ผู้เข้าร่วมประชุม : ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อสม. จำนวน 63 คน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหา ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของอบต.บ้านบัว และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินกิจกรรม : รับทราบปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในตำบลบ้านบัว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จะนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป