โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จุดดำเนินการที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗      
 
 
 

 

 ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ...

การดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” ...

กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) นโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ...

การดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” ...

กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) นโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567...

ออกประชาคมหมู่บ้าน ภายในตำบบ้านบัว...

ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขวา หมู่ที่ 5...

ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3...

 

 
 
12 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ป...
16 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้า...
19 เม.ย. 2567 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
19 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป...
17 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมา...
10 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ต....
7 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง...
15 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสั...
14 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ...
12 มี.ค. 2567 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า...
29 ก.พ. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน(เส้นทางสันคลอง 6 จากถน...
31 พ.ค. 2567 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จุดดำเนินการที่ราชพัสดุโรงเ...
20 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทา...
2 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองสระเมือง หมู่ท...
16 ก.พ. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้...
10 พ.ย. 2565 รายงานสรุปราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแ...
Loading...
 
 
เรื่อง หนูฝ้าย กับหมอใจดี และเชื้อดื้อยา
เรื่อง หนูฝ้าย ตาเสริม เภสัชกรสุขใจ ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580374 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน