โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีพ.ศ.2567     รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗     ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567      
 
 
 

 

 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ...

ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ละสายไฟฟ้า...


ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ...

ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ละสายไฟฟ้า...

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4...

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่...

มอบเงินค่าพาหนะให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ในการเดินทางไปโรงพยาบาล...

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 

 
 
19 ก.พ. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ...
3 ม.ค. 2567 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ผู้มีส่วน...
18 ธ.ค. 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ...
31 ต.ค. 2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานข...
26 ต.ค. 2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข...
6 ต.ค. 2566 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้...
5 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร...
23 มิ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร...
22 มิ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง...
9 มิ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง...
23 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ...
20 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทา...
2 มิ.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองสระเมือง หมู่ท...
16 ก.พ. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้...
10 พ.ย. 2565 รายงานสรุปราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแ...
26 ส.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนโจด) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ...
Loading...
 
 
เรื่อง หนูฝ้าย กับหมอใจดี และเชื้อดื้อยา
เรื่อง หนูฝ้าย ตาเสริม เภสัชกรสุขใจ ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 537244 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน