หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ใบเสมา ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 14-16 ใบเสมาหินแกะสลัก ชนิดหินทราย 

ตั้งอยู่ที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปกรเป็น โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 215 ง วันที่ 28 ตุลาคม 2557

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580377 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน