หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 38
  4 ก.พ. 2565    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 36
  1 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 39
  1 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 39
  1 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 41
  1 ก.พ. 2565    กิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม 45
  14 ต.ค. 2564    แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ อบต.บ้านบัว 40
  28 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 35
  8 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 202
  5 ต.ค. 2563    นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 224
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372143 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน