หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 สภา อบต.

   
 

นายสกุล  คงโนนกอก

 

 

ประธานสภา อบต. บ้านบัว
ช่องทางการติดต่อ 080-488-1400

 

 

   นายวิโรจน์ เกษมเมือง 
รองประธานสภา อบต. บ้านบัว

   ช่องทางการติดต่อ 093-434-8706 

 

 นายประสาท ม่วงศิลป์
เลขานุการสภา อบต.บ้านบัว
   ช่องทางการติดต่อ 092-274-3262

   
  
        

 

 

นายสมเด็จ นราพล

นายสกุล  คงโนนกอก

นายวิโรจน์ เกษมเมือง

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 1
ช่องทางการติดต่อ 098-882-8670

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 2
ช่องทางการติดต่อ 080-488-1400

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 3
ช่องทางการติดต่อ 093-434-8706

 

 

 

นางอรุณ คงโนนกอก

นายสุนันท์   ลาดเขวา

นายสำรอง กอบัว

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 4
ช่องทางการติดต่อ 061-138-9360

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 5
ช่องทางการติดต่อ 065-337-2826

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 6
ช่องทางการติดต่อ 065-441-9533

 

 

 

นางสายทอง มัคฟอร์ด

นายวีระ ทวีบุตร

 

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 7
ช่องทางการติดต่อ 095-710-1156

สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 8
ช่องทางการติดต่อ 094-503-4672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589573 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน