หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายทองหล่อ พลธรรม  
 

ประธานสภา อบต. บ้านบัว

 

 
สิบตำรวจเอกอัครชัย  สมดี   นายสุริยะ บัวสระ
เลขานุการสภา อบต. บ้านบัว   รองประธานสภา อบต. บ้านบัว
-ว่าง- นายบุญเดช ยอดพระพรม นายสกุล  คงโนนกอก
สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 2
นายสำราญ จิตรโคตร นายเชิดศักดิ์ บรรเทา ว่าง
สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 4
นางสำเภา  ขุนโนเขวา นายประชาพร  ขุนโนเขวา นายสำรอง  กอบัว
สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 6
นายห่วง  บัวสระ นายสมัคร  อินขามป้อม นายสวรรค์ อุดมบัว
สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 7

   
ว่าง    
สมาชิกสภา อบต. บ้านบัว หมู่ที่ 8    

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 234906 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน