หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ 43
  7 ม.ค. 2565    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ 41
  28 ธ.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 40
  1 มิ.ย. 2564    บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 160
  1 มิ.ย. 2564    บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 155
  1 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) 161
  2 เม.ย. 2564    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๒ 204
  10 ก.พ. 2564    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๑ 205
  4 พ.ย. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 209
  1 ก.ค. 2563    รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 11 162

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372127 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน