หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2567    งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 29
  11 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ 130
  1 เม.ย. 2565    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ 238
  7 ม.ค. 2565    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ 241
  28 ธ.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 224
  1 มิ.ย. 2564    บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 347
  1 มิ.ย. 2564    บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 383
  1 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) 393
  2 เม.ย. 2564    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๒ 428
  10 ก.พ. 2564    รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๑ 384

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589597 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน