หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2566    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 123
  20 ก.ย. 2565    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 110
  18 ส.ค. 2565    พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม 101
  17 ส.ค. 2565    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 109
  20 มิ.ย. 2565    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 94
  6 มิ.ย. 2565    พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 98
  2 มิ.ย. 2565    รัฐธรรมนูล 96
  28 ม.ค. 2565    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 108
  22 เม.ย. 2563    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 419
  22 เม.ย. 2563    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 437

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589572 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน