หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

   
  สิบตำรวจเอกอัครชัย สมดี  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ช่องทางการติดต่อ 090 295 3613

 

              

นายเขมณัช เงินลาด นายสหรัถ  ไชยพรม นายเขมณัช เงินลาด
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ. กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด 
ช่องทางการติดต่อ 099 986 6989 ช่องทางการติดต่อ 091 835 8307 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
    ช่องทางการติดต่อ 099 986 6989
   
  นางสาวจรรยา  แสนหล้า  
  ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ช่องทางการติดต่อ 08 3226 6171  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 159590 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน