หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.พ. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 16
  22 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน (การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 26
  22 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน (การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ) 21
  22 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน (การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) 18
  10 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน (การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 43
  10 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน (การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 28
  4 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน คู่มือการใช้บริการ E-service เพื่อบริการประชาชน 31
  20 ต.ค. 2566    คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 20
  16 ก.พ. 2566    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2561 13
  20 ต.ค. 2565    คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 124

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589619 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน