หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2565    คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 16
  4 ม.ค. 2565    คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 16
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 18
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 15
  7 ต.ค. 2564    ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายกอบต 71
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 89
  6 ต.ค. 2564    ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายกอบต. 56
  6 ต.ค. 2564    ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายกอบต. 55
  25 ส.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 104
  24 ส.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 130

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297222 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน