หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.พ. 2564    เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 9
  20 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 30
  12 ม.ค. 2564    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน 28
  4 ม.ค. 2564    คำสั่ง ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 24
  4 ม.ค. 2564    คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 23
  23 ก.ย. 2563    ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 99
  22 ก.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 65
  17 ส.ค. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 94
  14 ส.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 92
  10 ส.ค. 2563    "คู่มือสำหรับประชาชน" การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 241

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125846 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน