หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.ย. 2563    ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 3
  17 ส.ค. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 35
  14 ส.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 29
  10 ส.ค. 2563    "คู่มือสำหรับประชาชน" การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 17
  7 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 37
  31 ก.ค. 2563    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รวมพลังชาวลูกพญาแล สกัดการระบาดโรคโควิด19 49
  4 มิ.ย. 2563    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 50
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 33
  25 พ.ค. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 32
  26 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62060 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน