หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2563    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 16
  25 พ.ค. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 14
  26 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 40
  26 มี.ค. 2563    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 38
  25 มี.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบัว - บ้านเก่าน้อย - หน่วยพิทักษ์ป่าเก่าน้อย) หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย 29
  20 มี.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางโนนสาคาม) หมู่ที่ ๕ บ้านเขวา ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 22
  24 ก.พ. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 30
  24 ก.พ. 2563    กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 29
  17 ก.พ. 2563    กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 28856 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน