โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) นโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


           ในวันอังคาร ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายฉลอง สมสิรินวกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 28 คน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565  และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 มอบนโยบายการทำงาน และแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา เน้นย้ำนโยบาย No gift Policy (งดรับ งดให้ของขวัญ) ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากรทุกคน ภายในหน่วยงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป