ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) (ถนนเดิมภายในหมู่บ้าน) บ้านหั

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) (ถนนเดิมภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านบัว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top